Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy


1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu wydania przedmiotu zamówienia. Kupujący może odstąpić od umowy, informując Sprzedającego: AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska, fax 61 278 67 69, e-mail: nod32@atcomp.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawarciu umowy lub inny, jeżeli jest podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego, zwróci Kupującemu  wszystkie otrzymane od niego płatności.

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą
a) klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedającego anulowane, a Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
b) przedmiot fizyczny – Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

6. Kupującemu zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli:
a) oświadczenie o zwrocie wysłane zostało po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru,
b) kupił nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) zawarł umowę o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenie rozpoczęło się na wyraźną prośbę  Kupującego przez   upływem   terminu   odstąpienia   od   umowy   i   po   poinformowaniu   go   przez Sprzedającego  o utracie prawa odstąpienia od umowy,
d) zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: nod32@atcomp.pl, faksem 61 278 67 69 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres AT Computers Jakub Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska.

2. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Kupujący otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.Dokumenty do pobrania:

pdfOdstąpienie od umowy