Regulamin sklepu

REGULAMIN

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

 
§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep nod32.atcomp.pl jest prowadzony przez firmę:

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski

ul. Kostrzewskiego 16

62-010 Pobiedziska

NIP: 777-325-09-61, REGON: 361613846,

 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

§2 Warunki ogólne

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 1. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie zamówienia następuję poprzez wysłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail: szczegółów zamówienia, faktury proforma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności w dowolny sposób.
 1. W sklepie nod32.atcomp.pl dostępne są dwie formy płatności:

a)     System płatności internetowych PayU. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze sklepu. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje przekierowany na bezpieczną stronę PayU.pl, gdzie dokonuje wyboru jednego z akceptowanych banków.

b)     Przelew tradycyjny na numer konta bankowego Sprzedawcy

23 1140 1124 0000 3490 1600 1001.

Numer konta jest wskazany w fakturze proforma, która wyświetla się po złożeniu zamówienia.

 1. Realizacja zamówień opłaconych z wykorzystaniem systemu płatności internetowych PayU następuje niezwłocznie po przekazaniu płatności na konto Sprzedającego; zamówienia opłacone przelewem tradycyjnym realizowane są do 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 1. Kupujący otrzymuje klucze licencyjne oraz linki do pobrania programu, drogą elektroniczną (e-mail). Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku pdf zgodnie z art. 106 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Kupującego faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, poleconym listem na adres podany w formularzu zamówienia.

 

§4 Reklamacje

 

 1. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: nod32@atcomp.pl, faksem 61 278 67 69 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska.

 

 1. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Kupujący otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

 

§5 Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu wysłania przedmiotu zamówienia na wskazany adres e-mail. Kupujący może odstąpić od umowy, informując Sprzedającego: AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska, fax 61 278 67 69, e-mail: nod32@atcomp.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawarciu umowy lub inny, jeżeli jest podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dniaotrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego, zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności.
 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedającego anulowane, a Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
 1. Kupującemu zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenie rozpoczęło się na wyraźną prośbę Kupującego przez upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupujących w zakładce regulamin (http://www.nod32.atcomp.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz
  w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
  i rzeczowo.

 

Pobiedziska, 25.05.2018
Dokumenty do pobrania:

pdfRegulamin

pdfOdstąpienie od umowy